nieuwsupdates

veelgestelde vragen

1. Waar kan ik terecht met vragen over de asbestbrand van 29 november aan de Maaseikerbaan?

Deze pagina wordt zo snel mogelijk aangevuld met de meest voorkomende vragen. Met specifieke vragen waarop je hier geen antwoord vindt, kan je terecht via 

Indien je twijfels hebt met betrekking tot aanwezigheid van asbest in de omgeving van je woning, dan kan je dit steeds melden aan de dienst noodplanning.

2. Is asbest gevaarlijk?

Asbestvezels zijn alleen gevaarlijk als je ze inademt. Als je ze inslikt of ze komen in contact met je huid is er geen gezondheidsprobleem. Het enige dat je moet vermijden is dat je de asbestdeeltjes (ook via schoenen) mee naar binnen zou nemen waar ze dan eventueel later kunnen opwaaien.


3. Hoe kan ik voorkomen dat asbest verspreid wordt?

Om het risico zo klein mogelijk te houden, is het van groot belang dat de stukjes asbest niet kapot getrapt of gereden worden. Betreed daarom de plaatsen waar de stukjes asbest liggen zo weinig mogelijk. Voorkom dat kinderen spelen met stukjes asbest! Zorg dat je kinderen niet in het gebied komen waar asbest kan liggen.


4. Kan iemand onze tuin komen controleren?

Indien je roetdeeltjes of -schilfers opmerkt in je tuin of op je dak dan kan je je naam, adres en telefoonnummer doorgeven via noodplanning@bree.be.5. Wat moet ik doen als ik asbest zie liggen na een brand?

Het is steeds mogelijk dat na een asbestbrand en de opruimingswerken nog asbesthoudende fragmenten of asbestflinters worden vastgesteld. Indien het sporadisch om enkele stukjes gaat, kan je ze zelf verwijderen als je let op het volgende:

  • Vertrappel het materiaal niet.
  • Bevochtig het materiaal om vezelverspreiding te voorkomen of reinig met natte wegwerpdoeken.
  • Verpak de asbestfragmenten samen met de eventueel gebruikte natte doeken in een afgesloten luchtdichte zak.
  • Meld dit op noodplanning@bree.be zodat we de ophaling kunnen organiseren.

Loop zo min mogelijk over verontreinigde grond of gras om omwoelen en verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Trek je schoenen buiten aan en uit. Laat kinderen niet spelen op plaatsen waar stukjes asbest liggen of waar sprake is van een verontreiniging.

Als je twijfels hebt of er asbest in je huis of tuin terecht is gekomen, kan je contact opnemen met de stad via noodplanning@bree.be .


6. Zondagavond 29/11 werden wij door de politie verwittigd wat we wel en niet mochten tot er verder berichtgeving zou komen van de bevoegde diensten. Wanneer komt tegenbericht?

Zie https://www.bree.be/nieuws/update-brand-maaseikerbaan-woning-verlaten-mag

Indien je adres in de perimeter van de brand ligt en op maandag 30/11 niet bent gaan werken, kan je hiervoor een attest aanvragen via noodplanning@bree.be.
 

7. Hoe kunnen we weten welke gebieden besmet zijn?

Bewoners in de directe omgeving krijgen indien nodig een brief in de brievenbus met de situatie en worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Indien je geen brief hebt ontvangen is er geen onmiddellijk blootstellingsgevaar.

https://www.bree.be/nieuws/update-brand-maaseikerbaan-saneringsplan-omgeving


8. Hoe weten we wanneer welk gebied gereinigd is?

Bewoners ontvangen een brief na reiniging van hun woning en/of tuin. De algemene updates over de voortgang van de situatie kan je volgen bovenaan deze infopagina over de brand. (via https://www.bree.be/asbestbrandmaaseikerbaan)
 

9. Mag ik de woning verlaten?

Ja, alle toegangen tot de woningen werden ondertussen gescreend en waar nodig gereinigd.


10. Mag ik de auto gebruiken?

Je mag je auto gebruiken. Als er zich sporen van de brand en mogelijk asbestdeeltjes op de auto bevinden is het aangeraden om deze af te spoelen met water dat weg kan stromen via de riolering. Auto’s in de getroffen perimeter werden gewassen door de reinigingsfirma die werd aangesteld. Let er op om de ventilatie niet op te zetten bij het verplaatsen van ongewassen auto waarop asbestdeeltjes aanwezig zijn.
 

11. Wat moet er gebeuren met kleren die we aanhadden tijdens de brand of reiniging?

Deze laat je best professioneel reinigen. Je dient ze aan apart verpakt aan te bieden met vermelding op de verpakking dat dit asbest kan bevatten. Indien er slechts beperkt contact is geweest, kan je deze zelf wassen. Het is aan te raden om je wasmachine daarna leeg te laten naspoelen.

 

12. Wat met gebruikt poetsmateriaal?

Je dient dit materiaal apart te verpakken en duidelijk zichtbaar klaar te zetten voor het reinigingsteam. Het is zeker niet de bedoeling dit zelf te wassen en/of te hergebruiken. Je kan dit pakket met afval vervolgens melden via noodplanning@bree.be voor ophaling. Bezorg ons hiervoor je naam, adres en telefoonnummer.
 

13. Is er impact op de groenten en het fruit in moestuin?

Ondertussen mogen alle groenten na zorgvuldig wassen geconsumeerd worden. Asbestvezels zijn namelijk alleen gevaarlijk als je ze inademt. Als je ze inslikt of ze komen in contact met je huid is er geen gezondheidsprobleem. Spoel daarom bij twijfel de groenten of het fruit buiten grondig af met water.

Stel je visueel veel asbestdeeltjes vast in je moestuin, in het bijzonder fijne asbestflinters, laat dan eerst een onderzoek en sanering uitvoeren. Meld je adres via noodplanning@bree.be.


14. Mogen we kippeneieren eten nadat er asbestdeeltjes door de brand werden verspreid?

Ja, je mag de eitjes van je kippen eten. Asbestvezels dringen immers niet door de eierschaal. Asbestvezeltjes die mogelijk op de eierschaal kleven, was je weg met water. Om te voorkomen dat de vezels vrijkomen in huis, doe je dat best voordat je de eitjes binnenbrengt.

Is de kippenren bedekt 
met roet van de brand? Laat je kippen dan niet scharrelen totdat de ren terug proper is. Kippen pikken immers de roetdeeltjes op. Deze roetdeeltjes bevatten mogelijk schadelijke verbrandingsproducten (zoals dioxines) die wel in hun eitjes terecht komen.


15. Is het veilig om regenwater uit de regenwaterput te gebruiken voor toepassingen zoals wc, wasmachine,...?

In het specifieke geval van deze brand is het voor de buurt geen probleem om dit te gebruiken. Indien je toch twijfelt kan je best de regenput leegpompen naar de riolering en terug laten vullen met regenwater.
 

16. We hebben ons ventilatiesysteem afgezet op aanraden van de brandweer. Wanneer mag dit terug op?

Het is ondertussen veilig bevonden om ventilatiesystemen terug op te zetten.
 

17. Mogen mijn kinderen buiten spelen na een asbestbrand?

Asbeststukjes vormen enkel een risico indien ze asbestvezels vrijstellen die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. Door het breken of belopen van asbeststukjes kunnen potentieel asbestvezels vrijkomen. Dit kan je voorkomen door contact met verontreinigde oppervlaktes te vermijden. Zo riskeer je ook niet om via kledij of schoeisel asbestdeeltjes mee te dragen naar binnen.

Vegetatie en bodemvocht in de tuin, zeker bij regen of mist, houden asbestdeeltjes altijd in sterke mate vast zodat opwaaiing van asbestvezels minimaal is. Bij droog en winderig weer kan je in afwachting best je ramen en deuren gesloten houden.

De gemeente zal in samenspraak met de asbestdeskundige alle terreinen onderzoeken en waar nodig een sanering laten uitvoeren door een saneerder. Na onderzoek, al dan niet na sanering zal je op de hoogte gebracht worden wanneer je deze zones opnieuw kan betreden.


18. Mag de hond of kat buiten in de tuin?

Ja, het is ondertussen veilig bevonden om de hond uit te laten en katten buiten te laten. Je kan vermijden dat asbesthoudende deeltjes mee naar binnen komen door hun poten af te spoelen in een bakje met water.
 

19. Mogen we gaan wandelen in de buurt?

Ja, het is ondertussen veilig bevonden om te wandelen.
 

20. Ik heb geen brief ontvangen in de dagen na de asbestbrand? Is mijn woning veilig?

Enkel bewoners van besmette zones ontvingen een brief met deze boodschap en plan van aanpak. Twijfel je over aanwezigheid van asbesthoudende deeltjes? Dan kan je steeds  je adres doorgeven via noodplanning@bree.be.


21. Moet ik aangifte doen van asbestvervuiling?

Elke buurtbewoner van wie de woning en/of tuin vervuild werd met asbesthoudende deeltjes, dient hiervoor afzonderlijk en persoonlijk aangifte te doen bij de eigen verzekeraar.
 

22. Wie moet mijn verzekeraar contacteren?

Dit zijn de contactgegevens van de verzekeraar van de firma Haels: 


Dossiernummer brand Maaseikerbaan: S00333351701


Johan Van Eijgen
Verzekeringen Van Eijgen bvba (KBC)
Weertersteenweg 348, 3640 Molenbeersel
Tel +32 89 70 16 06
johan.van.eijgen@verz.kbc.be
 

OF via de algemene contactgegevens:

KBC Verzekeringen NV
Van Overstraetenplein 2, 3000  Leuven
schade@kbc.be
 

23. Mag ik Buitenspeelgoed of terrasmeubelen zelf reinigen?

Nee, niet-dringende zaken laat je best over aan de aangestelde professionele reinigingsfirma. Er wordt extra aandacht besteed aan speeltuigen en trampolines voor kinderen.


24. Er ligt roet en asbest op de Veluxramen, worden deze ook gereinigd?

Ja, de reinigingsfirma kuist zowel tuin als woning.


25. Ik heb onze woning laten reinigen op eigen kosten, kan ik deze recupereren?

In principe worden alle besmette woningen gereinigd door de aangestelde firma. Indien je toch op eigen initiatief een reiniger hebt ingeschakeld, dien je deze kosten aan te geven bij eigen verzekeraar voor verhaal.

https://www.bree.be/nieuws/brand-maaseikerbaan-asbeststukjes-worden-professioneel-opgeruimd


26. Verbranden de asbestvezels bij een brand?

Asbest is bestand tegen zeer hoge temperaturen (<1200°C) en sterke krachten, daardoor blijven bij een asbestbrand de eigenschappen en daarmee de risico's van de asbestvezels, behouden. Het asbesthoudende ‘bindmateriaal’ (zoals karton/papier, kunststof of cement) raak vaak heel zwaar beschadigd, verbrandt of versplintert tot kleine stukjes (flinters) en asbesthoudende asresten. Over het algemeen verspreiden deze (stukjes) asbesthoudende restanten zich in de directe omgeving van het incident.

Bij brand verandert asbest (afhankelijk van de asbestsoort) pas boven de 1200°C van structuur en verliezen de vezels hun gevaarlijke eigenschappen voor mensen. Bij een brand worden deze hoge temperaturen maar zelden bereikt.
 

27. Hoe gevaarlijk zijn vrijgekomen asbestvezels bij brand?

Dit verschilt per situatie en is afhankelijk van de hoeveelheid asbestvezels die zijn vrijgekomen en hoe lang de blootstelling heeft plaatsgevonden. Bij een brand gaat het vaak om een zeer korte blootstelling (uren) en is de blootstelling over het algemeen laag.
 

28. Wat zijn de gezondheidseffecten van asbest?

Het inademen van losse asbestvezels die in de lucht zweven, kan een invloed hebben op je gezondheid. Adem je deze vezels in, dan komen ze in de longen terecht. Als je jarenlang heel veel asbestvezels inademt, dan wordt de kans groter dat je 10 tot 40 jaar later longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) krijgt. Het gevaar voor deze ziektes hangt sterk af van het aantal vezels dat je inademt tijdens je leven en wordt pas een groter risico voor mensen die jarenlang dag in dag uit grote hoeveelheden asbestvezels inademen. Zo blijkt ook dat stoflong (asbestose) vooral voorkomt bij mensen die op hun werk langdurig aan hoge concentraties asbestvezels werden blootgesteld.
 

29. Zit er nog asbest in de lucht nadat de brand geblust is?

Waarschijnlijk zullen er weinig vezels in de lucht zweven. De vezels zullen zijn weggewaaid of op de grond liggen. Door regen slaan de asbestvezels neer naar de grond en spoelen ze weg. Door over brandresten heen te rijden of lopen, kunnen ze verbrokkelen waardoor mogelijk vezels vrij kunnen komen. Daarom is het verstandig het verspreidingsgebied niet te betreden tot het zorgvuldig is opgeruimd door een gespecialiseerd bedrijf. 
 

30. Mijn kinderen en ik waren buiten tijdens de brand in de buurt. Moet ik me zorgen maken over onze gezondheid?

Heb je de brandlucht ingeademd, dan kwam je mogelijk in contact met asbestvezels. Omdat deze gebeurtenis maar heel kort is in je hele leven, is de kans dat dit je ziek maakt heel klein. Het is geweten dat asbestvezels inademen op lange termijn schadelijk is voor je gezondheid. Vooral als je jarenlang heel veel van deze vezels inademde, heb je meer kans dat je er ook ziek van wordt. Meestal komen ziektes ten gevolge van asbest voor bij mensen die vroeger via hun beroep veel in contact kwamen met asbest. Ook al is de kans klein dat je er ooit ziek van wordt, toch is het belangrijk om steeds zo weinig mogelijk asbestvezels in te ademen. Dat doe je door de voorzorgsmaatregelen goed op te volgen.
 

31. Ik ben zwanger. Loop ik of mijn ongeboren kind extra risico?

Als je zwanger bent, loop je geen extra risico als je asbestvezels inademt. Omdat de vezels niet tot bij het ongeboren kindje raken, is er geen enkel risico voor zijn of haar gezondheid. Natuurlijk is het voor je eigen gezondheid wel aan te raden voorzichtig te zijn.
 

32. Ik moet erg hoesten. Heb ik asbestvezels ingeademd?

Het inademen van asbestvezels veroorzaakt geen hoest. Als je in de rook gestaan hebt, zijn je luchtwegen waarschijnlijk geïrriteerd door de rook en dit kan hoestbuien uitlokken.
 

33. Kan ik laten onderzoeken of ik na contact met asbest gezondheidsschade heb opgelopen?

Je kan je niet laten testen om te onderzoeken of je asbestvezels hebt ingeademd. Een medisch onderzoek onmiddellijk na een vermoeden van blootstelling heeft dus absoluut géén zin, zeker niet als het om een toevallige of eenmalige blootstelling gaat. Zelfs als je op dat moment in contact kwam met vrije asbestvezels, is de kans immers verwaarloosbaar klein dat je er ziek van wordt. Bovendien is er bij asbest een ‘latentietijd’ van gemiddeld 40 jaar tussen blootstelling en ziekte. Dat wil zeggen dat eventuele ziekteverschijnselen pas vast te stellen zijn gemiddeld 40 jaar na het inademen van vrije asbestvezels. Asbestziekten geven dus nooit ziektetekens of symptomen die op korte termijn na de blootstelling opgespoord kunnen worden.


34. Bestaat er een behandeling die kan voorkomen dat ik ziek wordt na contact met asbest?

Neen, er bestaan geen behandelingen die voorkomen dat je later mogelijk ziek wordt. Het is wel geweten dat roken en asbest elkaars kankerverwekkend vermogen versterken. Dit betekent dat wanneer je rookt en in contact komt met asbestvezels je een hoger risico loopt om ziek te worden dan wanneer je niet rookt en in contact komt met asbestvezels. Door te stoppen met roken, schakel je dit mogelijk extra risico uit.
 

35. Wat moet ik doen als er een asbestbrand in de buurt is?

De wind kan de rook verspreiden, deze rook kan asbestvezels en asbestresten (flinters) bevatten. Om blootstelling en de hiermee gepaarde gezondheidsrisico’s te vermijden, blijf je het beste uit de rook. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel je ventilatiesysteem uit. Help mensen in je omgeving om ook uit de rook te blijven.