OPGELET!

Omwille van recente ontwikkelingen m.b.t. het COVID-19 virus zullen de collega’s van de dienst omgeving zoveel mogelijk thuis werken. Om die reden willen we jullie vragen ons online te contacteren. Je kan ons bereiken via het webformulier of via mail: omgevingsloket@bree.be

Bedankt voor jullie begrip!

openbare onderzoeken rooilijnplannen

Openbaar onderzoek - Rooilijnplan “Gerkenberg”

Rooilijnplan “Gerkenberg”

Bekendmaking van het openbaar onderzoek

Het College van Burgemeester en Schepenen,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, en latere wijzigingen;

brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp van het gemeentelijk rooilijnplan “Gerkenberg” dd. 18/11/2019, opgesteld door Landmeters- en vastgoedexperten bvba, Stationswal 28 te 3960 Bree, in het stadhuis te BREE, Dienst Omgeving, voor eenieder ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen, namelijk vanaf 12/07/2021 tot en met 10/08/2021, waarvoor u op afspraak terecht kan via aanvraag per mail aan omgevingsloket@bree.be . Tijdens deze periode kan het ontwerp rooilijnplan tevens worden geraadpleegd op de website via onderstaande link.

Al wie omtrent dit ontwerp rooilijnplan bezwaren of opmerkingen te maken heeft, moet die schriftelijk laten geworden aan het college van burgemeester en schepenen van en te 3960 BREE, Vrijthof 10, of via E-mail naar omgevingsloket@bree.be, voor het einde van de termijn van terinzagelegging, hetzij uiterlijk op 10/08/2021.