participatie en klachten

Een gewone melding dient om problemen binnen Bree efficiënt te registreren en op te volgen zoals zwerfkatten, onduidelijke verkeerssignalisatie, verstopte grachten, losse stoeptegels, sluikstort, onderhoud aan gemeentewegen en openbaar groen.

Een klachtenbehandeling door bestuurlijk toezicht wordt opgevolgd door de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs, die als toezichthoudende overheid instaan voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Een klachtenbehandeling door Stad Bree gaat over een klacht die verband houdt met een handeling of prestatie die het bestuur of OCMW al dan niet heeft verricht. Deze wordt ingediend bij het gemeentebestuur.