Het Gemeentedecreet bepaalt dat in elke gemeente in Vlaanderen de gemeenteraad een procedure voor klachtenbehandeling organiseert, op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een klacht en een melding. 

gewone meldingen

Meldingen, vragen om informatie, beroepen, bezwaren, suggesties en petities worden niet beschouwd als klachten. Meldingen zoals losliggende stoeptegels, sluikstorten of defecte straatverlichting kan je steeds doorgeven via onderstaand formulier.

klachtenbehandeling door Stad Bree

voorwaarden

Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid van een gebruiker van de gemeentelijke dienstverlening bij het gemeentebestuur in verband met een handeling of prestatie die het bestuur al dan niet heeft verricht. Een klacht kan betrekking hebben op het handelen van zowel personeelsleden als van gemeentelijke politieke mandatarissen met betrekking tot:

  • Het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  • Het onbeleefd of onvriendelijk verrichten van een handeling;
  • Het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze;
  • Het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

De klacht is niet ontvankelijk als ze:

  • Anoniem is ingediend;
  • Alleen mondeling is ingediend;
  • Gaat over zaken die niet tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur behoren;
  • Al eerder is ingediend en ongegrond werd bevonden, tenzij er nieuwe elementen in verband met de klacht werden aangebracht.

procedure

Heb je een klacht? Lees hier ons klachtenreglement (goedgekeurd op de gemeenteraad van 11 maart 2019, publicatiedatum 19 maart 2019). Vul daarna het online klachtenformulier in.

 

Klachtenbehandeling door het algemeen bestuurlijk toezicht

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale en provinciale besturen. Zij kunnen beslissingen van deze besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Via de klachtenwegwijzer kan je meer uitleg vinden over het indienen van een klacht. Het is belangrijk dat je je klacht indient op één van de voorgeschreven manieren. De toezichthoudende overheid deelt je binnen de 10 dagen mee dat ze de klacht heeft ontvangen.