Het Gemeentedecreet bepaalt dat in elke gemeente in Vlaanderen de gemeenteraad een procedure voor klachtenbehandeling organiseert, op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. 

klachtenbehandeling door Stad Bree

voorwaarden

Een klacht is een manifeste uiting van ontevredenheid van een gebruiker van de gemeentelijke dienstverlening bij het gemeentebestuur in verband met een handeling of prestatie die het bestuur al dan niet heeft verricht. Een klacht kan betrekking hebben op het handelen van zowel personeelsleden als van gemeentelijke politieke mandatarissen met betrekking tot:

  • Het foutief verrichten van een handeling of prestatie;
  • Het onbeleefd of onvriendelijk verrichten van een handeling;
  • Het afwijken van de vastgestelde of gebruikelijke werkwijze;
  • Het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie.

De klacht is niet ontvankelijk als ze:

  • Anoniem is ingediend;
  • Alleen mondeling is ingediend;
  • Gaat over zaken die niet tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur behoren;
  • Al eerder is ingediend en ongegrond werd bevonden, tenzij er nieuwe elementen in verband met de klacht werden aangebracht.

procedure

Heb je een klacht? Lees hier onze aanpak in onderstaande reglementen. Vul daarna het online klachtenformulier in.