8 Carma-gemeenten krijgen één GAS-reglement

De 8 gemeenten die samen Politiezone Carma vormen zijn overeengekomen dat ze diverse kleine overlastvormen voortaan samen en op een uniforme manier gaan aanpakken. Dat zal gebeuren via één uniforme politieverordening en een gezamenlijke handhaving via gemeentelijke administratieve sancties. De krachten bundelen is beter voor iedereen: duidelijker voor de burger, kostenbesparend en efficiënt voor de betrokken gemeenten en duidelijker voor de politiezone. De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2020.

De zogenaamde GAS-boetes zijn intussen genoegzaam bekend. Het hoofddoel is om allerhande vormen van overlast, zoals nachtlawaai, sluikstorten, wildplassen,… effectief aan te pakken en niet ongestraft te laten. Het gaat hier steeds om weliswaar kleine, maar toch storende fenomenen waar op gerechtelijk vlak geen prioriteit aan gegeven kan worden. Dan zijn de zogenaamde gemeentelijke administratieve sancties een alternatief voor het voeren van een lik-op-stukbeleid. Overigens bestaat die sanctie niet per se uit een boete: het kan ook gaan om een bemiddeling of een gemeenschapsdienst. Zo past deze aanpak in een integraal veiligheidsbeleid.

Naar één aanpak en verordening

Momenteel beschikken 5 van de 8 lokale besturen al over een GAS-reglement (zijnde Genk, As, Zutendaal, ‘Opglabbeek’ en Houthalen-Helchteren). Dit wordt nu uitgebreid naar de overige gemeenten van de politiezone (Bocholt, Bree, Kinrooi en het nieuwe Oudsbergen). Maar daar waar vroeger elke gemeente zijn eigen reglement en aanpak had, gaat er in de nieuwe situatie één handhavingsaanpak komen voor de bepalingen opgenomen in de politieverordening ter beteugeling van overlast en de gemengde inbreuken opgenomen in een protocolakkoord met het parket. De politieverordening ter beteugeling van overlast kan men zien als een set van basisafspraken voor een nette, veilige en leefbare omgeving.

Die politieverordening wordt dan ook dezelfde voor het hele grondgebied van Carma en wordt komende tijd ter goedkeuring voorgelegd aan alle 8 de gemeenteraden. De uniforme politieverordening staat niet in de weg dat er lokale accenten gelegd kunnen worden hetzij door andere reglementen in te voeren, die via GAS gehandhaafd kunnen worden, hetzij door een gericht handhavings- en vaststellingsbeleid. De lokale eigenheid blijft essentieel!

Veel voordelen

Naast de duidelijkheid voor de burger, heeft de nieuwe samenwerking tal van andere voordelen:

  • taakverlichting van de gemeenten: administratie en afhandeling op één centrale plaats
  • gecentraliseerde expertise-opbouw
  • eenvormige afhandeling GAS-dossiers over gemeenten heen, duidelijker voor Carma
  • efficiëntiewinsten en kostenbesparing

Die centrale plaats, dat wordt Genk, dat binnen het Veiligheidshuis en de juridische dienst nu al 3,5 voltijds equivalenten vrijmaakt voor handhaving.

Hoe werkt de GAS-aanpak binnen politiezone CARMA?

  • Vaststellingen door politie / gemeentelijke vaststellers;
  • P.V.  of  B.V. wordt overgemaakt aan sanctionerend ambtenaar van Genk;
  • Procedure GAS wordt opgevolgd door Genk tot aan het opleggen van de sanctie (boete/bemiddeling/gemeenschapsdienst);
  • Beslissing overgemaakt aan gemeentebestuur (bij boete invordering door gemeente zelf).


Bree is klaar voor 1 januari

In Bree worden alvast de nodige voorbereidingen getroffen om volop mee te stappen in deze nieuwe aanpak. “Hondenpoep, zwerfvuil en foutparkeren zijn ook in onze stad van die typische voorbeelden van ‘kleinere’ overlast die voor grote wrevel zorgen voor een ganse buurt”, legt burgemeester Liesbeth Van der Auwera uit. “Maar ook flyeren, vuurwerk, afval verbranden en verwaarlozing van gevels en tuinen wordt nu gereglementeerd. Mensen zijn het beu dat dit soort gedrag van anderen ongestraft blijft. Wij merken dat er de laatste jaren voldoende draagvlak is voor en vraag naar een GAS-reglement, dat dankzij vaststellingen en eventuele sancties helpt om andere administratieve reglementen te kunnen afdwingen

Voor Bree kadert het nieuwe GAS-reglement in een groter geheel. “We blijven namelijk inzetten op preventie, sensibilisering en bemiddeling”, bevestigt burgemeester Van der Auwera “maar zijn wel blij dat we nu een soort van stok achter de deur hebben op gebied van handhaving. Het doel is niet om de stok zo vaak mogelijk te gebruiken, maar wel om paal en perk te stellen aan situaties die uit de hand blijven lopen.” Het reglement ligt ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 16 december. Daarnaast staat ook een grotere inzet van vaste en mobiele camera’s op de planning van 2020.