nieuwe timing voor renovatie Bree centrum

De centrumstraten binnen de kleine ring krijgen een volledig nieuw rioleringsstelsel en modern wegdek. Gezien de termijn van vergunningsprocedure en gezien de budgettaire uitdagingen van dit project, kan de start van de werkzaamheden ten vroegste gepland worden in het vroege najaar van 2020.

Deze grootschalige herinrichtingswerken brengen een aanzienlijk kostenplaatje met zich mee, dat als volgt geraamd wordt (deze cijfers zijn incl. BTW.)

  • Het aandeel van stad Bree: € 2.683.000
  • Het aandeel van Infrax voor riolering: € 1.394.317
  • Het aandeel van Infrax voor wegenis: € 538.667

Bij de opmaak van de financiële meerjarenplanning 2019-2024 van de stad Bree heeft het college van burgemeester en schepenen het uitgangspunt aangehouden om in geen geval de belastingen te verhogen. Daarnaast werden we geconfronteerd met de onverwachte extra pensioenkost van het voormalig statutair ziekenhuispersoneel van Maaseik en Bree.

Een uitspraak van de rechter in kortgeding dwingt ons rekening te houden met een extra pensioenfactuur op van ruim € 500.000 per jaar (bovenop de reeds zware pensioenkost die wel begroot was). Dit was niet voorzien wanneer we het eerste tijdsverloop van de centrumwerken voorzagen. We blijven deze onterechte pensioenfacturen aanvechten. Tegelijk kunnen we op dit moment niet anders dan ze in rekening brengen, waardoor we bij grote investeringen zoals de herinrichtingswerken genoodzaakt zijn om de timing te herzien.

De enige haalbare periode in het jaar om zulke omvangrijke werken in een handelscentrum op te starten is het najaar. Het vroegst mogelijke nieuwe streefdoel voor de opstart is bijgevolg het vroege najaar 2020, waarvoor we dan ook alles op alles zetten. Rekening houdend met minder gunstige omstandigheden, zou najaar 2021 plan b betekenen.

Het formele openbaar onderzoek voor de centrumwerken -dat deel uitmaakt van de omgevingsvergunningprocedure- wordt momenteel alvast opgestart. Wij informeren handelaars, bewoners en andere geïnteresseerden graag uitgebreid op het info-moment dat hierover binnenkort wordt ingericht.