Reglement tweede verblijven Stad Bree

Stad Bree wil via het reglement rond tweede verblijven het residentieel wonen op haar grondgebied bevorderen en het beschikbaar woonaanbod optimaal benutten.

De belasting op tweede verblijven wordt geheven ter compensatie van de algemene belastingen voor de eigen inwoners van de gemeente en staat in redelijke verhouding hiermee.

De eigenaars en gebruikers van tweede verblijven kunnen immers gebruik maken van de dienstverlening en de infrastructuur van de gemeente maar ze dragen niet bij tot de financiering van deze diensten via de aanvullende belastingen.

Het bijhorende belastingreglement dient ook om een betere afstemming mogelijk te maken tussen de leegstandsbelasting en de belasting op tweede verblijven. 

Je valt onder het belastingreglement op de tweede verblijven indien je woongelegenheid wordt beschouwd als een tweede verblijf. 

Je woongelegenheid is een tweede verblijf wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

  • De woongelegenheid is niet het hoofdverblijf van de eigenaar/huurder (er is geen inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister); 
  • De woongelegenheid kan op elk moment worden bewoond: er is een aansluiting op het water- en elektriciteitswerk, er zijn sanitaire voorzieningen, er is bemeubeling en er is een ruimte met een leef-, kook- en slaapfunctie;
  • De woongelegenheid wordt regelmatig effectief gebruikt en onderhouden; 
  • De lokalen zijn niet uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten; 
  • De woongelegenheid is geen tent, verplaatsbare caravan of woonaanhangwagen.

Het tarief is € 500 per tweede verblijf per jaar.

De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen tegen zijn aanslag bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Op straffe van verval moet het worden ingediend binnen 3 maanden gerekend vanaf de derde dag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van het aanslagbiljet. De postdatum geldt als bewijs. 

Wil je je pand laten registreren als tweede verblijf?

Vul het formulier hieronder in. Via deze weg kan je zowel het aangeven als het schrappen van een tweede verblijf aanvragen.
Voor meer info kan je steeds mailen naar 
woonloket@bree.be.