vast bureau

De leden van het vast bureau zijn sinds 2019 ook de leden van het college van burgemeester en schepenen. Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert die besluiten uit. Het Decreet Lokaal Bestuur somt een aantal bevoegdheden op die aan het vast bureau worden toevertrouwd.