privacy- en toegankelijkheidsverklaring

e-maildisclaimer

Deze e-maildisclaimer is ontwikkeld door de stad Bree voor e-mails uitgaande van een bree.be e-mailadres.

Deze e-mail en zijn eventuele bijlagen zijn strikt vertrouwelijk en enkel bestemd voor de geadresseerde. Deze e-mail en zijn eventuele bijlagen kunnen informatie bevatten voor beperkt gebruik of onderworpen aan copyright of andere wetsbepalingen.

Als je deze e-mail per vergissing ontvangt of indien je niet de bedoelde geadresseerde bent, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken je in dat geval ons dit per kerende te laten weten en het bericht daarna te vernietigen.

Alle (elektronische) berichten naar en van stad Bree kunnen worden gecontroleerd op hun conformiteit met interne voorschriften, ter bescherming van onze activiteiten en/of om mogelijke ‘malware’ te verwijderen. E-mails zijn niet veilig en fouten zijn altijd mogelijk door onderschepping, wijziging, verlies of vernietiging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat ze geen virussen bevatten. Iedereen die via e-mail met ons communiceert, wordt geacht deze risico's te aanvaarden. De stad Bree aanvaardt geen aansprakelijkheid voor om het even welke schade die voortvloeit uit ontvangst of gebruik van deze e-mail.

 

privacyverklaring

1. Algemeen

Deze website is een product van Stad Bree, OCMW Bree en AGB. Overal waar in onderstaande tekst Stad Bree vernoemd wordt, verwijzen we ook naar OCMW Bree en AGB.

Stad Bree vindt de bescherming van je privacy belangrijk.  Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat vertrouwelijk omgaat met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jouw verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe Stad Bree omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de stad de geldende privacywetgeving respecteren, namelijk de Belgische Privacywet van 30/07/2018 (B.S. 05/09/2018) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad dd. 27/04/2016 en alle (toekomstige) wijzigingen daaraan.

De stad verwerkt voor de uitvoering van de verschillende stedelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens  zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald.  Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we je gegevens. Je mag als "klant" van Stad Bree verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

In je contacten met het stadsbestuur verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier en overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in de gevallen dat er geen wettelijk bepaling bestaat, wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Stad Bree gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Als je bijvoorbeeld je naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, zullen deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

De stad Bree bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen en verwijzen we naar de archiefselectielijsten beschikbaar bij het Rijksarchief.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

2. Website

Deze website werd gecreëerd in opdracht van stad Bree. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het stadsbestuur van Bree kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het stadsbestuur van Bree is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het stadsbestuur van Bree levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het stadsbestuur van Bree kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het stadsbestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat dergelijke onvolkomenheden worden gemeld. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar centralebalie@bree.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het stadsbestuur van Bree aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten of beelden) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het stadsbestuur van Bree. Het stadsbestuur van Bree en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt is en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen is.

4. Links naar websites beheerd door derden

Het stadsbestuur van Bree plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het stadsbestuur van Bree geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet verantwoordelijk gesteld worden. Het stadsbestuur van Bree aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het stadsbestuur van Bree zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het stadsbestuur via centralebalie@bree.be. Het stadsbestuur van Bree behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Inhoud activiteitenpagina via Uit-in-Vlaanderen

De gegevens op de pagina https://www.bree.be/vrije-tijd/activiteiten-bree worden ingevoerd op basis van de invoer door derden in de UiTdatabank. Een kort overzicht wordt ook getoond op de homepage.  De gebruiker die op de UiTdatabank gegevens invoert, moet de intellectuele rechten (waaronder de auteursrechten, naburige rechten, databankrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht) en de rechten van derden (onder meer het recht op de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht, laster en eerroof) respecteren. Door de invoering van de gegevens erkent de invoerder dat hij/zij volledig aansprakelijk is voor de inhoud ervan en voor de wettelijkheid van de invoer van de inhoud..

Elke schadeclaim met betrekking tot de aangeleverde gegevens - onder meer ten gevolge van niet correcte of foutieve gegevens of inbreuk op rechten van derden (o.a. laster en eerroof) of inbreuk op de openbare orde of goede zeden zal door Stad Bree verhaald worden op degene die de gegevens invoerde. In geval van invoer van portretten (bv. in foto's en illustraties) waarborgt de invoerder dat zij/hij de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publicatie van deze portretten heeft verkregen. In geval van invoer van persoonsgegevens waarborgt de invoerder dat zij/hij de toestemming heeft van de betrokkene(n) om diens persoonsgegevens in te voeren in de UiTdatabank en te laten gebruiken zonder beperkingen.

6. Persoonsgegevens

Het stadsbestuur van Bree verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het stadsbestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het stadsbestuur verwerkt de persoonsgegevens om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met inwoners in contact te kunnen treden.

De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het stadsbestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd.

Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het stadsbestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

7. E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e-loket, worden enkel afgeleverd indien je identiteit en je relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de privacy wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8. Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel is een toepassing die werd ontwikkeld en wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen. Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid.

De privacyverklaring van deze toepassing vind je via deze link.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Daar kan je ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving je toekent, uit te oefenen.

9. Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door de stad verwerkt worden. Je hebt het recht het stadsbestuur van Bree te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De stad zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden.  Het stadsbestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.  Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. 

Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het stadsbestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan je de stad verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de stad in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je onderstaand formulier invullen.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit (commission@privacycommission.be) als je van mening bent dat het stadsbestuur van Bree de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

10. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
   
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
   
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
   
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het stadsbestuur van Bree behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

11. Beveiliging

De stad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

12. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

13. Contactgegevens

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt rond dit privacybeleid. Je vindt de contactgegevens van het onthaal in het contactblokje rechtsboven aan deze pagina.

14. Cookies en indirecte informatie

1. Noodzakelijke en functionele cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je toestel en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Dit vergemakkelijkt je toegang tot de website en hierdoor verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

2. Performantie-cookies

Voor  het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

3. Beheer van cookies

Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat hij je waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

toegankelijkheidsverklaring

Stad Bree doet al het mogelijke om deze website zo toegankelijk mogelijk te maken voor o.a. mensen met een beperking. Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

1. Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen geïmplementeerd om de toegankelijkheid van onze website te verhogen: 

 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Deze laatste is een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Onze websitebouwers houden steeds rekening met actuele toegankelijkheidsstandaarden.

2. Niveau van conformiteit aan de toegankelijkheidsstandaard

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. Er zijn drie niveaus waarop men deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA. 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-tekstuele content
We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

Toetsenbord
De slider is niet eenvoudig navigeerbaar met een toetsenbord.

Linkdoel (in context)
Het doel van bepaalde 'lees verder', ‘lees meer’ links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.

Labels of instructies
Niet alle elementen in een webformulier zijn voorzien van duidelijke label. Hierdoor is het voor hulptechnologie niet altijd mogelijk om te achterhalen wat er in het veld wordt gevraagd.
Dit omvat onder andere de datumvelden in formulieren.

Naam, rol, waarde
Doorheen de site wordt er structureel gebruik gemaakt van aria labels. Deze duiden in de achterliggende HTML aan welke functie een bezoeker mag verwachten in de betreffende zone op de site. Bv. in het navigatie blok, geven we via het aria label aan dat de bezoeker via dit onderdeel op de site doorheen de site kan navigeren. Ondanks het structureel gebruik van deze aria-labels kan het gebeuren dat er zones zijn zonder aria label.

PDF
Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

3. Feedback

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via communicatie@bree.be of 089 84 85 00.

4. Beperkingen en alternatieven

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch kan het zijn dat we iets over het hoofd gezien hebben. Indien je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je via de opgesomde contactmogelijkheden.

5. Formele onderschrijving van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst communicatie op 19/11/2020.