Duurzame ontwikkelingen in ‘20 – ‘25

Duurzame ontwikkelingen in ‘20 – ‘25

Het meerjarenplan ‘20-25 bestaat uit beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties op maat van onze stad. We focussen bewust op duurzaamheid, zodat de voorziene forse investeringen maximaal meegaan. Dit zorgt voor een gezonde financiële balans, zonder de gemeentebelasting te verhogen. En daar zijn we trots op! Hieronder vind je alvast enkele kernideeën.

  1. Kinderopvang en sporthal Gerdingen

Vorig jaar trapten we af met het nieuwe Huis van het Kind. We bouwen nu verder! Aan een gloednieuwe locatie voor de buitenschoolse kinderopvang in Gerdingen bijvoorbeeld, waar ook in de vakantieperiodes weer kinderen geëntertaind zullen worden. Samen met de basisschool van Gerdingen realiseren we er ook een hedendaagse sporthal, die ook buiten schooluren ter beschikking van Breese sportievelingen gesteld zal worden, net zoals dit bij De Kei en de Vuurvogel het geval is.

  1. Senioren

De gerespecteerde seniorenvoorziening op de Gerkenberg breidt fors uit. Triamant startte op deze site met de renovatie van het kloostergebouw en een nieuwbouw. Ook het project ‘Gerkenhof’ met 14 zorgwoningen op de site ernaast past in dit plaatje. Naast residentiële opvang zullen we een netwerk van vrijwilligers uitbouwen om in te zetten op “buurtgerichte zorg”, met als doel senioren toe te laten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven. We werken ook aan een mantelzorgpremie voor de zorgverlener(s) van een zorgbehoevende.

  1. Veilige en nette straten

We investeren in camera’s, die we zowel vast als mobiel kunnen inzetten. Overlast op straat is voor veel mensen een doorn in het oog. Denk maar aan sluikstorten, flyeren, afval verbranden of hondenpoep, vuurwerk en verwaarlozing van gevels en tuinen. We sluiten ons aan bij de reglementering van GAS-boetes, voorgesteld door Politiezone Carma. We blijven inzetten op preventie, sensibilisering en bemiddeling maar de reglementering geeft ons nu wel de mogelijkheid om ook zelf op te treden.

  1. Klimaat

Samen met bijna alle Limburgse gemeenten ondertekenden ook wij het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. Via dit convenant engageren we ons tot concrete maatregelen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te doen dalen en de veerkracht tegen de klimaatverandering te verhogen. Vanuit de Europese Unie en de Vlaamse Overheid worden er financieringsmogelijkheden voorzien aan steden en gemeenten met een goedgekeurd klimaatactieplan. We zullen optimaal gebruik maken van deze middelen.

  1. Openbare werken

In de centrumstraten voorzien we een volledig nieuw rioleringsstelsel en modern wegdek. Parkeerplaatsen, fietsenstallingen, voldoende wandel- en belevingsruimte met terrassen, groenelementen, zitplekjes, kunstwerken en kindvriendelijke accenten worden (her)aangelegd, met als doel een aantrekkelijk handelscentrum te creëren, waarbij toegankelijkheid en gezelligheid hand in hand gaan. De werken starten vanaf augustus 2020. De totale doorlooptijd van de werken wordt geschat op 413 kalenderdagen. Daarna volgt het resterende deel van de ring. Ook het centrum van Tongerlo krijgt een volledig up-to-date rioleringsstelsel en vernieuwde straten en stoepen als bovenbouw. Op de Meeuwerkiezel kijken we uit naar de heraanleg van riolering en wegdek mét vrij liggende fietspaden. De Maaseikerbaan nadert ondertussen de afwerkingsfase.

  1. Sportcampus en zwembad

Samen met de scholengemeenschap KSOM bouwen we op de site van ons voormalig ziekenhuis een nieuwe sporthal. Enerzijds zal deze sporthal gebruikt worden door de scholen zelf, anderzijds door de gemeenschap: de investering loont dan dubbel. Het doel is om het sportcomplex Olympia op termijn dan volledig naar deze locatie te verhuizen. De kers op de taart zou daar dan toch echt de bouw van een splinternieuw zwembad zijn, aangepast aan de noden van vandaag. Hopelijk kunnen we hierbij de kaart van samenwerking trekken want eerlijk is eerlijk: de lusten van ons zwembad liggen bij de inwoners van heel wat buurgemeenten, maar de lasten liggen enkel bij ons.


Meer weten?

Meer info over deze onderwerpen vind je op onze website. Het volledige meerjarenplan vind je via www.bree.be/gemeenteraad/beleidsdocumenten.